Vissza

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató” vagy „tájékoztató”) a Benforce Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7666 Pogány, Kossuth u. 10., cégjegyzékszám: 02 09 081962, adószám: 25453058-2-02, képviseli: Bóday Miklós, ügyvezető önállóan, a továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett honlapon, a http://benforce.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

Jelen Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján, valamint székhelyén is.

Az Adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”, vagy „Rendelet”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is.

Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették.

 

1.      ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

 

Adatkezelő neve:                                 Benforce Korlátolt Felelősségű Társaság (Benforce Kft.)

Adatkezelő székhelye:                        7666 Pogány, Kossuth u. 10..

Adószáma:                                             25453058-2-02

Cégjegyzékszám:                                  02 09 081962

Adatkezelő képviselőjének neve:     Bóday Miklós, ügyvezető

E-mail cím:                                            info@benforce.hu

Telefonszám:                                       +36 30 500 9712

 

2.     ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

A jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

3.     ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

 

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontjában foglaltak szerint a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát és az adatvédelmi, adatbiztonsági előírások érvényesülését garantálja.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során a GDPR, valamint az Infotv. vonatkozó rendelkezései, illetve az egyéb és vonatkozó törvényi előírások rendelkezései szerint és azok betartása mellett jár el.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

4.     AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS BIZTONSÁGA

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.     AZ ADATKEZELŐ SZOLGÁLTATÁSÁVAL, HONLAPJÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

Adatkezelés célja:

Őrzés-védés, motoros rendezvénybiztosítás, motoros vezetéstechnikai tréning kapcsán Önéletrajzok, ügyfél és jelentkezési adatok kezelése.

Kezelt adatok köre:

Az önéletrajzban, motivációs levélben, jelentkezési lapon megjelölt adatok jellemzően az álláshirdetésre, tréningre jelentkezők neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, képzési adatai (iskolai végzettség, képzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, nyelvtudás szintje, diploma, érettségi átlaga stb.), betöltendő munkakörrel kapcsolatos igényei, korábbi munkahelyei, fényképe, az érintett által az önéletrajzban megadott egyéb adatai, telefonszáma, e-mail címe.

 

Amennyiben az érintett kéri, hogy az Adatkezelő az álláslehetőség betöltésének mérlegelésénél figyelembe vegye az érintett különleges személyes adatait, úgy a megváltozott munkaképességre vonatkozó adatok (szakértő szerv által kiállított szakvéleményben az érintett munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértéke, és a fogyatékosság ténye).

Érintettek köre:

Az Adatkezelőhöz álláspályázatot, jelentkezési lapot eljuttató személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje:

A jelölt hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az álláshely sikeres betöltéséig, valamint amennyiben az érintett külön hozzájárulását adja az adatok további tárolásához, úgy ezen hozzájárulás esetén a pályázati anyag beküldésétől számított 6 hónap.

Adatkezelés módja:

Papír alapon, illetve elektronikusan.

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása a kiválasztási folyamat lefolytatásának feltétele, így amennyiben az érintett jelentkezni kíván a meghirdetett pozícióra, úgy az adatszolgáltatása szükséges, e nélkül nem lehetséges jelentkezni az adott pozícióra.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, azonban végez profilalkotást (további információ, lásd jelen tájékoztató 5.4. pontját)

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az álláspályázatra, tréningre jelentkezők adatait az Adatkezelő és a könyvelési feladatokat ellátó …., mint adatfeldolgozó  ismerheti meg.

 

Az érintett külön hozzájárulása esetén jelentkezési adatai továbbításra kerülnek hozzájárulása alapján az Adatkezelő megbízói, részére.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a részére megküldött ajánlatkérési igényeket teljesíteni tudja, kapcsolatot tarthasson az ajánlatkérőkkel.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok.

Érintettek köre:

Ajánlatot kérő személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje:

Az ajánlatkérő hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az ajánlat megtételét követő (…)-ig.

Adatkezelés módja:

Elektronikusan

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában válaszolni az ajánlatkérésre.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő, illetve a tárhelyszolgáltató, Volcsányi Gábor e.v. (székhely: 7682 Bükkösd, Táncsics u. 1/a., Nyilvántartási szám: 11457308, adószám: 64732769-1-22, képviseli: Volcsányi Gábor önállóan), mint az Adatkezelő adatfeldolgozója ismerheti meg. 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Az Adatkezelő ügyfeleinek, partnereinek, illetve a Honlap felhasználóinak lehetősége van kapcsolatot létesíteni az Adatkezelővel az info@benforce.hu e-mail címen, illetve esetleges kifogásaikat is itt terjeszthetik elő az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatban.

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel biztosítása.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, e-mail címe, az üzenetben leírt további adatok.

Érintettek köre:

Az Adatkezelővel kapcsolatot létesítő személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje:

A hozzájárulás visszavonásáig, valamint a kérelem kivizsgálásáig, megválaszolásáig.

Adatkezelés módja:

Elektronikus

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő, illetve a tárhelyszolgáltató, Volcsányi Gábor e.v. (székhely: 7682 Bükkösd, Táncsics u. 1/a., Nyilvántartási szám: 11457308, adószám: 64732769-1-22, képviseli: Volcsányi Gábor önállóan), mint az Adatkezelő adatfeldolgozója ismerheti meg. 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat) használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik. Az Adatkezelő Honlapján ún. alapvető működést biztosító sütiket, azaz Session cookie-kat (ideiglenes cookie) használ. Az Adatkezelő által használt süti neve: loftloader_pro_homepage_once_per_session_visited.

A Honlapon használt süti az érintettek azonosítására önmagában nem alkalmas, a Honlap szolgáltatásainak biztosításához szükséges, használata elengedhetetlen a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap funkcióinak működéséhez.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az érintett olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését.

A sütik elfogadása nélkül a Honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. Az ideiglenes süti csak az érintett böngészésének a végéig kerül tárolásra és elengedhetetlen a Honlappal kapcsolatos egyes funkciók vagy alkalmazások megfelelő működéséhez, ugyanis ez a sütk biztosítja a Honlap megfelelő működését, megkönnyíti annak használatát, és a Honlap látogatóinak azonosítása nélkül gyűjt információt a használatáról.

Adatkezelés célja

A Honlap működésének biztosítása

Kezelt adatok köre

A számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), Domain név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai.

Érintettek köre

Az Adatkezelő Honlapjára látogató felhasználók.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás összhangban az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdésében foglaltakkal.

Adattárolás határideje

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak (munkamenet ideje).

Adattárolás módja

Elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A Honlap használatával kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő, illetve a tárhelyszolgáltató, Volcsányi Gábor e.v. (székhely: 7682 Bükkösd, Táncsics u. 1/a., Nyilvántartási szám: 11457308, adószám: 64732769-1-22, képviseli: Volcsányi Gábor önállóan), mint az Adatkezelő adatfeldolgozója ismerheti meg. 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

 

 

 

6.     ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokkal kapcsolatban a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket.

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók az egyes adatkezeléseknél kerültek nevesítésre.

7.     AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az info@benforce.hu e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni.

Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

1.    Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

1.    az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

2.    az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

3.    a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

4.    adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

5.    a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

6.    az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

7.    hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

8.    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

9.    arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

1.    az érintett személyes adatok kategóriái;

2.    a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

3.    a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:

1.    a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

2.    ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

3.    ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős.

Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is.

Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról.

Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos – megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt – kérelem esetén. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.

Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.

A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

1.    Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

1.    Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1.    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

2.    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3.    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

4.    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

1.    a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

1.    ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

2.    ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

3.    ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

4.    ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

5.    ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

6.    ha közérdekű archiválás céljából, vagy

7.    ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

8.    ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

1.    Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

ÉS

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

1.    A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 

 

8.     JOGORVOSLAT

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: info@Benforce.hu

Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

9.     EGYÉB RENDELKEZÉSEK, HATÁLYBALÉPÉS

Jelen Adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020. 01. 01. napjától visszavonásig tart.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.